Logo thuisverpleging Polien Wils

Privacybeleid

Je gegevens, jouw rechten: bekijk ons beleid.

privacybeleid

Thuisverpleging Polien Wils

Thuisverpleging Polien Wils neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen wij uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Thuisverpleging Polien Wils op het vlak van gegevensverwerking.


De verwerkingsverantwoordelijke is Polien Wils
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Thuisverpleging Polien Wils via info@thuisverpleging-polienwils.be .
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.


Wanneer verzamelen en verwerken wij uw gegevens?
Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.


Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.


Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens?
Deze gegevens verwerken wij voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten)
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Thuisverpleging Polien Wils?
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het medisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.


Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van patiëntbeheer. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van Polien Wils
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.


Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen met Thuisverpleging Polien Wils – info@thuisverpleging-polienwils.be.


Uw rechten
U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. We zijn verplicht van uw gegevens gedurende 30 jaar na het stopzetten van de laatste verzorging te bewaren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Thuisverpleging Polien Wils info@thuisverpleging-polienwils.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Thuisverpleging Polien Wils uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.


Wijzigingen
Polien Wils behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.
Laats aangepast: 09-06-2024.

Uw gezondheid,
onze zorg

Neem vandaag nog contact op met Thuisverpleging Polien Wils en ontdek hoe wij met onze persoonlijke zorg uw welzijn kunnen verbeteren.
Bel nu voor een afspraak!